Privacy­verklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Burgernet omgaat met uw persoonsgegevens.

1. Algemeen

Burgernet stelt burgers in staat om samen te werken met de Nationale Politie (hierna: Politie) om de veiligheid in uw buurt te verbeteren. U wordt gevraagd uit te kijken naar een persoon of voertuig. Wanneer u deze persoon of het voertuig ziet, belt u met de meldkamer van de Politie via de Burgernetapp, het Burgernetnummer 0800-0011 of 112.

Daarnaast kan Burgernet een Digitaal Buurtonderzoek uitzetten. Als u zich opgeeft voor het Digitaal Buurtonderzoek, kan u worden gevraagd of u informatie heeft over incidenten die in uw buurt hebben plaatsgevonden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een inbraak.

Als u de app van Burgernet installeert kunt u de app meteen gebruiken. U ontvangt dan signaleringen van Burgernet via uw app op basis van de GPS-locatie van uw telefoon en de instellingen in de app. Ook kan u ervoor kiezen om in de app een vaste locatie op te geven. De Burgernetapp biedt u ook de mogelijkheid om u aan- of af te melden voor het Digitaal Buurtonderzoek.

2. Wie is LMS en hoe kunt u contact opnemen?

Burgernet valt onder de verantwoordelijkheid van de Politie. De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) is verantwoordelijk voor het beheer van Burgernet en verwerkt gegevens om de website en de applicatie te onderhouden en te beveiligen.

LMS is gevestigd op Huis ter Heideweg 62 in Zeist. LMS is een zelfstandig onderdeel binnen de politie en beheert vanaf 1 januari 2020 voor alle hulpdiensten in Nederland het netwerk aan meldkamers. Dit netwerk is 24/7 bereikbaar en beschikbaar en wordt gebruikt door de brandweer, politie, ambulancezorg en Koninklijke Marachaussee om hun meldkamerfuncties (gezamenlijk) uit te oefenen. Meer informatie over LMS vindt u op www.landelijkemeldkamer.org.

Contact

Voor algemene vragen over LMS of dit privacy statement kunt u contact opnemen via het contactformulier op www.burgernet.nl.

Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens of wilt u uw AVG-rechten uitoefenen (zoals uiteengezet onder 9. Rechten van betrokkenen)? Dien een schriftelijk verzoek in bij de privacydesk van het Politie Diensten Centrum van de Politie. Het adres van het Politie Diensten Centrum vindt u via deze link.

3. Welke persoonsgegevens worden gebruikt door Burgernet?

Categorieën personen

Burgernet verwerkt persoonsgegevens van vijf categorieën personen (betrokkenen):

 1. Websitebezoekers;
 2. Burgernetdeelnemers (personen die zich vóór 2023 hebben aangemeld voor het ontvangen van Burgernetberichten en/of voor e-mails voor Digitale Buurtonderzoeken);
 3. Appgebruikers;
 4. Derden (betrokkenen in Burgernetberichten, met name vermiste personen en mogelijke verdachten); en
 5. Social media gebruikers.

Van elk van de genoemde categorieën betrokkenen, wordt hieronder uiteengezet welke persoonsgegevens er worden verwerkt.

Websitebezoekers

Burgernet verwerkt de volgende persoonsgegevens van de websitebezoekers:

 • IP-adres;
 • Het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's bezocht zijn;
 • Overige gegevens gelinkt aan het gebruik van cookies, zie de cookieverklaring voor meer informatie.

Burgernetdeelnemers

Burgernet verwerkt de volgende persoonsgegevens van de Burgernetdeelnemers:

 • Gebruikersnaam en wachtwoord;
 • Postcode en huisnummer;
 • Telefoonnummer;
 • De inhoud van de reacties van Burgernetdeelnemers, voor zover dit persoonsgegevens betreft;
 • Indien men is aangemeld voor het Digitaal Buurtonderzoek: e-mailadres.

Appgebruikers

Burgernet verwerkt de volgende persoonsgegevens van de appgebruikers:

 • Actuele locatiegegevens tot op ongeveer 50 meter nauwkeurig;
 • De inhoud van de reacties van appgebruikers, voor zover dit persoonsgegevens betreft;
 • Indien u een vooraf gedefinieerd gebied heeft aangegeven: dit gebied;
 • Indien u bent aangemeld voor het Digitaal Buurtonderzoek: e-mailadres, postcode en huisnummer;
 • Een toesteltoken gekoppeld aan gegevens over het gebruik van de app.

De Burgernetapp maakt gebruik van de Google Firebase SDK voor het analyseren van data over gebruik van de app, crash reporting en het versturen van pushberichten. De data die wordt verzameld via deze SDK kan door Burgernet niet worden herleid naar u of uw telefoon. Om u pushberichten te kunnen sturen, gebruikt Google een toesteltoken.

Voor het gebruik van de Burgernetapp worden alleen uw actuele locatiegegevens gebruikt. Deze worden elke 10 minuten geactualiseerd. Burgernet slaat uw eerdere locatiegegevens daarbij niet op. Dat is ook niet nodig omdat Burgernet berichten uitzendt die alleen worden ontvangen door de telefoons met de Burgernetapp die zich in de buurt van de relevante situatie bevinden.

Indien u een iOS toestel hebt en via de app reageert, wordt uw reactie naar het Burgernetsysteem gestuurd en daar opgeslagen. De Politie kan uw reactie lezen, maar kan niet uw telefoonnummer zien, tenzij u zelf uw telefoonnummer in uw reactie vermeldt.

Social media gebruikers

Burgernet verwerkt de volgende persoonsgegevens van de social media gebruikers:

 • Social media-alias van personen die reageren op berichten van Burgernet social media-accounts;
 • De inhoud van reacties van personen die reageren op berichten van Burgernet social media-accounts, voor zover dit persoonsgegevens betreft.

Derden

Burgernet verwerkt de volgende persoonsgegevens van de derden:

 • Informatie over de derde zoals genoemd in Burgernetberichten en reacties, zoals leeftijd, uiterlijke kenmerken of kenmerken van een voertuig, die door bekenden van de derde herleidbaar zijn tot de derde.

Reacties

Indien u reageert door een Burgernet e-mail te beantwoorden of door te bellen naar 0800-0011 (het Burgernet voice response systeem) wordt uw reactie opgeslagen in het Burgernetsysteem. De centralist die uw reactie behandelt, kan niet uw e-mailadres of telefoonnummer zien, tenzij u deze zelf in uw reactie vermeldt.

Overig

Indien u naar aanleiding van een Burgernet bericht contact opneemt met de Politie (via bijvoorbeeld 112 of 0900-8844) wordt uw reactie niet verwerkt binnen Burgernet, maar alleen in de daarvoor bestemde, reguliere systemen van de Politie.

4. Voor welke doeleinden gebruikt Burgernet persoonsgegevens?

Alle categorieën van betrokkenen

Persoonsgegevens binnen Burgernet worden met name verwerkt voor het doel om Burgernet (waaronder de applicatie) te beheren, beveiligen en te onderhouden.

Burgernetdeelnemers en appgebruikers

Persoonsgegevens van Burgernetdeelnemers en appgebruikers worden verwerkt om hen in te lichten over situaties waarbij de Politie de oplettendheid van burgers kan gebruiken. Zo wordt Burgernet onder meer ingezet bij overval, diefstal of inbraak, doorrijden na een aanrijding, beroving, en voor vermiste personen. Burgernet appgebruikers moeten om die reden op de hoogte kunnen worden gesteld van ontwikkelingen die plaatsvinden in hun omgeving. Dat vereist de verwerking van persoonsgegevens van Burgernetdeelnemers en appgebruikers.

Derden

In Burgernetberichten en reacties kunnen persoonsgegevens van derden verwerkt worden voor het belang van het bericht. Zo kan er een omschrijving van een vermist persoon worden vermeld in een Burgernetbericht met als doel dat burgers de persoon kunnen opsporen. Ook kunnen persoonsgegevens van mogelijke verdachten worden verwerkt als deze worden toegestuurd door een burger als reactie via de Burgernetapp of Digitaal Buurtonderzoek.

5. Welke wettelijke grondslag heeft Burgernet voor het verwerken van persoonsgegevens?

De verwerkingen van persoonsgegevens binnen Burgernet zijn gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van een taak van algemeen belang en een wettelijke taak (de Politietaak), waarbij het algemene belang bestaat uit de veiligheid van burgers;
 • De verwerking is daarnaast noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkenen in het geval van vermiste personen.
 • De verwerking is ten slotte noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Burgernet om de applicatie te onderhouden;

Als u een gebruiker van Burgernet bent, dan verwerkt Burgernet uw persoonsgegevens nadat u zich vrijwillig heeft aangemeld voor Burgernet (tot 1-9-2022) of de Burgernetapp heeft geïnstalleerd. In het geval u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens door Burgernet worden verwerkt, kunt u uw deelname te allen tijde beëindigen. U kunt daartoe een verzoek indienen via de website www.burgernet.nl als u deelneemt via sms/spraak of Digitaal Buurtonderzoek of door de Burgernetapp te verwijderen van uw telefoon.

6. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

Burgernet bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. Een voorbeeld: locatiegegevens worden iedere 10 minuten ververst, alleen de laatste locatie wordt bewaard. De bewaartermijn voor deze gegevens is dus 10 minuten.

In de Burgernetapp worden berichten na 5 werkdagen verwijderd. Op Twitter blijven de berichten wel staan op de regionale Twitteraccounts van Burgernet. Of als deelnemers het bericht zelf actief hebben gedeeld.

7. Met wie worden persoonsgegevens gedeeld?

Gegevens over uw gebruik van de Burgernetapp worden gedeeld met Google als onderdeel van de functionaliteiten van Google Firebase. Daarnaast worden gegevens niet met derden gedeeld. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere (politie-)doeleinden.

Een gemeente kan veiligheidsberichten en nieuwsbrieven uitsturen naar burgers in die gemeente maar hierbij krijgt de gemeente geen toegang tot uw persoonsgegevens.

8. Hoe worden uw persoonsgegevens veilig gehouden?

Burgernet heeft passende technische, organisatorische en contractuele (beveiligings-)maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Zo worden uw gegevens alleen via een beveiligde lijn (zichtbaar aan het slotje) naar Burgernet verzonden. Opslag van uw gegevens vindt plaats in een database op het beveiligde netwerk van de Politie.

9. Wat zijn uw rechten?

Ten aanzien van de verwerkingen door Burgernet van uw persoonsgegevens kunt u de volgende rechten uitoefenen:

 • Recht om te weten te komen of Burgernet persoonsgegevens van u verwerkt en het recht op inzage in uw persoonsgegevens, zie: Recht op inzage.
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren of aan te vullen rekening houdende met de hiervoor omschreven doeleinden, zie: Recht op rectificatie.
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, bijvoorbeeld als deze gegevens niet langer nodig zijn voor de hiervoor omschreven doeleinden, zie: Recht op vergetelheid.
 • Recht om uw persoonsgegevens door ons aangeleverd te krijgen zodat u deze eventueel aan een andere partij kunt overdragen, zie: Recht op dataportabiliteit.
 • Recht van bezwaar tegen of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens wegens met uw specifieke situatie verband houdende redenen, zie Recht van bezwaar en Recht op beperking van de verwerking.

U kunt een verzoek tot uitoefening van (een van) deze rechten bij ons indienen via het digitale contactformulier, zie: contactformulier.

10. Overig

Functionaris voor gegevensbescherming (FG)

De Politie heeft een functionaris voor gegevensbescherming (FG). Deze houdt intern toezicht op de toepassing en naleving van de privacywetgeving. De contactgegevens van de FG kunt u vinden via deze link.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens

U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de (onrechtmatige) verwerking van uw persoonsgegevens door www.burgernet.nl, zie: Indienen klacht.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

 1. 1Download de Burgernetapp op uw smartphone.
 2. 2Geef de app toestemming om uw locatie te gebruiken.
 3. 3Ontvang Burgernetacties, zonder aanmelden en waar u ook bent.
Lees meer over de App
Download installatie instructies