Privacy statement AMBER Alert Nederland

Voor het laatst gewijzigd op 13 juli 2021

Algemeen

Deze verklaring beschrijft het privacy beleid van AMBER Alert Nederland (hierna: “AMBER Alert”). AMBER Alert is een handelsnaam van Netpresenter B.V., die is gevestigd te (6191 VK) Beek, en daar kantoor houdt aan de Peter Treckpoelstraat 4.

Netpresenter B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy statement.

Dit privacy statement is van toepassing op alle personen van wie AMBER Alert persoonsgegevens verwerkt, in het bijzonder:

 • deelnemers van AMBER Alert: personen die zich hebben aangemeld voor het ontvangen van alerts en opsporingsberichten omtrent urgente kindervermissingen en kinderontvoeringen;
 • bezoekers van onze website amberalert.nl;
 • alle andere personen die contact opnemen met AMBER Alert;
 • overige betrokkenen.

Dit privacy statement legt uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, wanneer en hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken en delen, hoe wij deze persoonsgegevens beschermen en welke opties u heeft met betrekking tot (het delen van) uw persoonlijke gegevens.

Als u vragen heeft over dit privacy beleid of andere privacy aangelegenheden, dan kunt u een e-mailbericht sturen naar [email protected] met als onderwerp “Privacy”.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Uw eigen persoonsgegevens

AMBER Alert verwerkt persoonsgegevens die u tijdens het aanmeldproces voor het ontvangen van alerts en opsporingsberichten over urgente kindervermissingen en kinderontvoeringen via AMBER Alert heeft verstrekt. Afhankelijk van de door u gekozen aanmeldmogelijkheid, worden de volgende persoonsgegevens door ons verwerkt:

 • e-mailadres en/of
 • mobiel telefoonnummer en/of
 • persoonsgegevens beschikbaar op social media fora, zoals Facebook, Twitter of Instagram.

Voor zover u zich voor meer dan één van de aanmeldmogelijkheden heeft aangemeld, worden uw gegevens door Amber Alert niet aan elkaar gekoppeld.

Meldt u zich aan als bedrijf (bijvoorbeeld voor het weergeven van AMBER Alert op uw schermen), dan wordt tevens gevraagd naar onder andere de volgende persoonsgegevens:

 • voor- en achternaam contactpersoon;
 • e-mailadres van de contactpersoon;
 • telefoonnummer van de contactpersoon;
 • het vestigingsadres van uw bedrijf.

Persoonsgegevens van uw kind

Via de AMBER Alert app (onder de sectie Mijn Kind) kunt u de persoonsgegevens van uw kind invoeren en opslaan. Mocht uw kind ooit vermist raken, dan kunt u deze persoonsgegevens van uw kind tonen aan de politie waarmee zij meteen alle relevante informatie heeft. Die persoonsgegevens worden uitsluitend lokaal opgeslagen op uw smartphone, dat wil zeggen in het eigen geheugen van uw smartphone of tablet. Deze gegevens worden niet gedeeld met AMBER Alert.

Persoonsgegevens verkregen via of gegeneerd door onze website

Als u onze website bezoekt (URL), verzamelen wij geen persoonsgegevens over uw bezoek.

Persoonsgegevens van minderjarigen

 AMBER Alert is zich bewust van het belang van het beschermen van de privacy van kinderen. Ons beleid is om nooit bewust persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verzamelen of te bewaren. Wij verzoeken personen jonger dan 16 jaar dan ook om geen persoonsgegevens te verstrekken aan AMBER Alert. Indien u ervan op de hoogte bent dat een persoon jonger dan 16 jaar zich heeft aangemeld voor het ontvangen van AMBER Alerts zonder toestemming van een ouder of voogd, dan verzoeken wij u dit te melden via [email protected].

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

 AMBER Alert gebruikt uw persoonsgegevens voor verschillende doelen. Hieronder worden deze doelen nader uiteengezet:

 • AMBER Alert gebruikt uw persoonsgegevens primair om urgente kindervermissingen en kinderontvoeringen door middel van alerts en opsporingsberichten zo breed mogelijk binnen Nederland te verspreiden via (sociale) media, e-mail, whatsapp, sms en overige actieve platforms. Hiermee wordt beoogd vermiste kinderen op te sporen en het leven van een vermist kind te redden.
 • Elk ander doel dat met het primaire doel verband houdt.
 • AMBER Alert gebruikt uw persoonsgegevens om contact met u te onderhouden. Op deze wijze wordt u onder andere op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen binnen AMBER Alert en wijzigingen met betrekking tot alerts die worden verzonden via AMBER Alert.
 • AMBER Alert gebruikt uw persoonsgegevens om haar diensten te verbeteren.
 • AMBER Alert gebruikt uw persoonsgegevens om haar primaire doeleinden te realiseren en in stand te houden.

 AMBER Alert verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één van de volgende verwerkingsgronden:

 • Toestemming: als wij u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u deze toestemming uitdrukkelijk heeft verleend. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mailbericht te sturen naar [email protected]. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking daarvan onverlet.
 • Gerechtvaardigd belang: Wij verwerken ook uw persoonsgegevens als AMBER Alert of een derde een gerechtvaardigd belang heeft, de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van dit gerechtvaardigd belang en hierdoor geen onevenredig inbreuk wordt gemaakt op uw recht op privacy. AMBER Alert heeft in deze gevallen vooraf een belangenafweging gemaakt.

Enkele voorbeelden van de hierboven genoemde gerechtvaardigde belangen zijn het verbeteren en het in standhouden van de primaire doeleinden van AMBER Alert, te weten opsporen van vermiste kinderen en het leven redden van een vermist kind, u informeren over het gebruik van en eventuele wijzigingen binnen AMBER Alert en het overdragen van uw persoonsgegevens aan een derde onder andere in het kader van een fusie, overname en/of herstructurering.

Worden uw gegevens overgedragen aan derden?

AMBER Alert zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit nodig is ten behoeve van onze doeleinden en gerechtvaardigde belangen. Een derde partij kan uitsluitend zijn een partij die tot doel heeft persoonsgegevens voor dezelfde doeleinden te verwerken als AMBER Alert en die vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

Ook kunnen wij persoonsgegevens vrijgeven als we te goeder trouw geloven dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, of de bescherming van de rechten, eigendommen of veiligheid van AMBER Alert, onze medewerkers, onze gebruikers of anderen. Dit omvat mede het verstrekken van persoonsgegevens aan het bevoegd gezag ten behoeve van het oplossen van misdrijven.

AMBER Alert heeft op haar website geen social plug-ins geplaatst van derden.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

 De persoonsgegevens die wij via onze applicaties en website verzamelen worden opgeslagen op onze servers in Nederland.  De gegevens worden ook opgeslagen op het apparaat (smartphone, tablet of computer) waarop u uw persoonsgegevens invoert.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

 AMBER Alert bewaart uw persoonsgegevens totdat u zichzelf afmeldt voor het ontvangen van alerts via Amber Alert. U kunt via verscheidene kanalen een alert ontvangen, waaronder via onze app, via social media platforms (Facebook, Twitter en Instagram), per sms-bericht en/of per e-mailbericht. U kunt zich voor één of meer van die kanalen afmelden. Voor meer informatie over deze kanalen verwijst AMBER Alert u naar de volgende weblink: https://www.amberalert.nl/ik-zoek-mee/. Na uw afmelding via deze kanalen, worden uw gegevens onmiddellijk en automatisch verwijderd.

Meldt u zich per e-mailbericht af dan wordt dit e-mailbericht maximaal 1 jaar bewaard. Uw persoonsgegevens worden wel binnen 14 dagen uit de database verwijderd, waarna u geen AMBER Alert via dat kanaal meer zult ontvangen. In alle andere gevallen bewaart AMBER Alert uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld.

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

AMBER Alert doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. AMBER Alert heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens te behouden en om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde verstrekking die kan leiden tot aanzienlijke schade of overlast voor u.

Zo gebruikt AMBER Alert een combinatie van redelijke fysieke, technische en administratieve veiligheidscontroles. AMBER Alert staat er niet voor in dat de getroffen maatregelen onder alle omstandigheden doeltreffend zijn.

Echter, dataverkeer over het Internet (al dan niet draadloos) en via bluetooth kan niet altijd worden beveiligd tegen alle bedreigingen en risico’s. Als gevolg daarvan kunnen wij, ondanks onze uiterste inspanningen, niet garanderen dat de persoonsgegevens die u aan ons toestuurt 100% beveilig zijn. Door uw aanmelding voor het ontvangen van AMBER Alerts, accepteert u dit risico.

Wat kunt u zelf doen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Zijn de persoonsgegevens van mij en mijn kind veilig in de app?

Om te voorkomen dat derden ongewild toegang krijgen tot de lokaal opgeslagen persoonsgegevens, adviseert AMBER Alert u om een voldoende sterk wachtwoord voor uw smartphone of tablet en eventuele daarvan gemaakte back-ups in te stellen en dit goed te beschermen. Verder dient u te voorkomen dat uw smartphone of tablet gestolen wordt, aangezien de op uw smartphone of tablet opgeslagen persoonsgegevens niet door AMBER Alert of haar partners op afstand gewist kunnen worden. Hetzelfde geldt voor de computer waarop de back-ups van uw smartphone of tablet gemaakt worden. Wij raden u daarom aan om software te installeren waarmee u uw smartphone, tablet of computer op afstand kunt wissen of onbruikbaar kunt maken.

We benadrukken dat de lokaal op uw smartphone of tablet opgeslagen persoonsgegevens over uw kind niet is beveiligd met een apart wachtwoord voor de app. Dit betekent dat iedereen die toegang heeft tot uw smartphone of tablet , ook toegang heeft tot deze persoonsgegevens. Bovendien wordt de informatie opgeslagen in back-ups die van uw smartphone of tablet worden gemaakt door uw computer bijvoorbeeld via iTunes en vervolgens weer in back-ups van de back-up op uw computer, bijvoorbeeld in iCloud of andere back-up diensten en wanneer u zelf een kopie van de gegevens op uw computer maakt.

Wat kan ik verder doen om mijn gegevens te beschermen?

AMBER Alert zal u NOOIT een e-mailbericht sturen waarin wordt gevraagd om vertrouwelijke persoonsgegevens zoals accountnummers, gebruikersnamen, of wachtwoorden. AMBER Alert benadrukt dat u NOOIT dergelijke e-mailberichten moet beantwoorden. Als u een dergelijk e-mailbericht ontvangt, reageer dan niet op dit e-mailbericht en stel AMBER Alert hiervan op de hoogte via [email protected].

Wat is ons Cookiebeleid?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. AMBER Alert maakt uitsluitend gebruik van noodzakelijke cookies.

Noodzakelijke cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van een website. Deze cookies maken de basisfuncties van een website mogelijk, zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voor het gebruik van noodzakelijk cookies hebben wij geen voorafgaande toestemming nodig.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Iedere persoon kan op basis van de wet bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van zijn of haar persoonsgegevens.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen of te laten verwijderen. Dit kunt u zelf doen door uw persoonsgegevens die u aan AMBER Alert heeft verstrekt via de webpagina https://www.amberalert.nl/ik-zoek-mee/ via deze pagina ook verwijderen. Om uw gegevens te wijzigen vragen wij u met uw oude persoonsgegevens af te melden via de bovengenoemde webpagina en u vervolgens opnieuw aan te melen met uw nieuwe persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Dat betekent dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor we deze persoonsgegeven gebruiken. In bepaalde gevallen heeft u zelfs recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Tot slot kunt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AMBER Alert.

Via [email protected] kunt u een verzoek bij AMBER Alert indienen om van de bovengenoemde rechten gebruik te maken. Wij reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. Voor zover de toepasselijke wetgeving en beroepsvoorschriften dit toelaten, zullen wij er dan alles aan doen wat redelijkerwijs en praktisch mogelijk is om aan u verzoek te voldoen.

Als u klachten hebt over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat toch niet zou lukken, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit persoonsgegevens/tip-ons

Wijzigingen in dit privacy statement

AMBER Alert kan dit privacy statement aanpassen. De veranderingen in en/of updates van dit privacy statement kunnen onder andere worden gedaan om de technologische vooruitgang of de wettelijke en reglementaire veranderingen te weerspiegelen.

Indien AMBER Alert haar privacy statement wijzigt, dan zal een geüpdatete versie van dit statement worden weergegeven op deze webpagina. Ook zullen wij u op de hoogte stellen van wijzigingen in dit privacy statement door de datum achter “Laatst gewijzigd” bovenaan deze pagina te actualiseren.

We raden u aan de weblink naar ons privacy statement https://www.amberalert.nl/privacy-policy/ op te slaan en onze website regelmatig te raadplegen voor de laatste versie van dit privacy statement.

Neem contact met ons op

AMBER Alert verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacy statement, aarzel dan niet om een e-mailbericht te sturen naar [email protected]. Via dit e-mailadres kunt u ons ook informeren over eventuele zorgen die u wellicht heeft met betrekking tot onze privacy statement.